Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy Goldchess e-shop, dostępny pod adresem internetowym https://shop.goldchess.com,
prowadzony jest przez Global Gumption Game sp. komandytowa

w skrócie “GGG”.

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, w tym prowadzące działalność gospodarczą, osoba prawna. Cały świat.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), 
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://shop.goldchess.com/index.php/pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://shop.goldchess.com/
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Sprzedawca – GGG sp. komandyt.
 8. Produkt – książka szachowa w wersji elektronicznej z indywidualnym kodowanym dostępem do bazy partii książki.

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a) dostęp do Internetu, 
  b) standardowy system operacyjny, 
  c) standardowa przeglądarka internetowa, 
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Musi być zarejestrowany/zalogowany na stronie http://www.goldchess.com lub w sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Paragraph 3

ORDER PLACEMENT

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, 
  b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Realizuj zamówienie”, 
  c) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia, 
  d) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane, 
  e) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie, 
  f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, 
  g) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. .
 4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który kupił elektroniczną i uzyskał indywidualny kodowany dostęp do naszej Goldchess-base, nie może odstąpić od umowy ani tym bardziej żądać zwrotu kwoty zapłaconej za nasz produkt.

§ 5

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), 
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), 
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Ewentualne spory na tle wzajemnych zobowiązań, rozstrzyga Sąd Polubowny (arbitrażowy) na terenie RP, powołany zgodnie z zapisami Tytułu V Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Data publikacji: 12.03.2020